27. Troškovi osoblja

 
Troškovi osoblja (skupina 47) su troškovi plaća zaposlenih u trgovačkom društvu.

Sastoje se od:
- neto plaće
- poreza i doprinosa iz plaće
- i doprinosa na plaću

Svrha plaće:
- pokriće osobnih potreba (neto plaća)
- za davanje u obliku poreza i doprinosa za javne, lokalne, samoupravne i zajedničke potrebe kao što su školstvo, sudstvo...

Vrste plaće:
- osnovna plaća
- povećana plaća na osnovi radnog staža, složenosti posla
- povečana plaća na osnovi ostvarenih rezultata rada- stimulativna ili poticajna

Naknade iz plaće koje ostvaruje djelatnik:
- naknada za vrijeme bolovanja
- naknada za godišnji odmor
- naknada za vrijeme vojne vježbe
- naknada za vrijeme tjednog odmora, državnih i vjerskih blagdana

SASTAV PLAĆE (osobnog dohotka)

Bruto plaća sastoji se od:

1. neto plaća

2. porezi i doprinosi iz plaće

a. porez:

- republički (15, 25, 35, 45%)
- općinski porez tj. prirez (6-18%)

b. doprinosi:

Doprinosi iz plaće - računaju se na bruto osnovicu, obračunava ih poslodavac i djelatnik je obveznik plaćanja.
Doprinosi koje plaćaju radnici iz svojih bruto plaća (20%):
1. obvezno mirovinsko osiguranje (I. stup - 15% ili 20% ako nisu u II. stupu)
2. obvezno mirovinsko osiguranje (II. stup – 5% ili 0% ako su samo u I. stupu)

Doprinosi na plaću - računaju se na bruto plaću, poduzetnik ih obračunava, poduzetnik je obveznik plaćanja.
Doprinosi koje plaćaju poslodavci na plaće (17,2%):
3. obvezno zdravstveno osiguranje (15%)
4. zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (doprinos za ozljede na radu) (0,5%)
5. osiguranje za slučaj nezaposlenosti (doprinos za zapošljavanje) (1,7%)


Djelatnik je obvezan za:
- doprinose iz plaće (obračunava se na bruto osnovicu)
- porez iz plaće (obračunava se na oporezivu osnovicu)
- prirez iz plaće (obračunava se na svotu poreza)

a poduzetnik za:
- doprinose na plaće (obračunava se na bruto osnovicu)

Osobni odbici - predstavljaju neoporeziv dio dohotka svakog obveznika poreza na dohodak tj. umanjuje poreznu osnovicu.

Osnovni osobni odbitak za svakog djelatnika mjesečno u 2009. godini iznosi 1.800 kn.
Za uzdržavanog člana uže obitelji - osobni odbitak se obračunava primjenom faktora 0.50 (900 kn)
za 1. dijete - primjenom faktora 0.50 - 900 kn
za 2. dijete - 0.70 - 1.260 kn
za 3. dijete - 1.00 – 1.800 kn
za 4. dijete - 1.40 – 2.520 kn itd.

Porez na dohodak:
15% na poreznu osnovicu do 3.600 kn,
25% na svotu porezne osnovice iznad 3.600 kn do 9.000 kn,
35% na svotu 9.000 kn - 25.200 kn,
45% na svotu iznad 25.200 kn.
Uz navedene porezne stope koriste se posebne porezne stope od 2% (ako je ukupni primitak tijekom jednog mjeseca veći od 3.000 kn i manji od 6.000 kn) i 4% (ako je ukupni primitak veći od 6.000 kn). Radi se o tzv. "kriznom porezu" koji se primjenjuje od 1. kolovoza 2009. a trebao bi se obračunavati do 31.12.2010. godine.


Isprave za knjiženje plaća:
- obračunski list
- platna lista
- blagajnička uplatnica i isplatnica
- izvadak sa žiro računa
- potvrda o bolovanju djelatnika

Knjiženje plaće:
- u glavnoj knjizi
- u analitičkom knjigovodstvu
- porezna kartica
- izvještaj o dohotku