31. Račun dobiti i gubitka

 
Račun dobiti i gubitka je izvještaj koji korisnicima informacija osigurava informacije o uspjehu poduzeća, odnosno to je prikaz prihoda i rashoda i financijskog rezultata za određeno obračunsko razdoblje. Sastavlja se zadnji dan obračunskog razdoblja.
To je izvještaj koji se sastavlja na kraju obračunskog razdoblja, a najčešće se odnosi na jednu godinu. Za razliku od bilance (stanja) koja se odnosi na određeni datum, tj. trenutak, račun dobiti i gubitka se odnosi na cijelo razdoblje.

Cilj: da korisnicima računovodstvenih informacija ukaže na promjenu kapitala i to prije svega zarađenog kapitala između dva datuma bilance.
Promatra se kao pomoćni izvještaj bilance. Osnovna veza između bilance i izvještaja o dobiti jesu upravo promjene na kapitalu.

Izvještaj o dobiti sastoji se od:
- prihoda
- rashoda
- financijskog rezultata

Prihod utječe na povećanje kapitala.

30. Pogonski obračunski list

 
Pogonski obračunski list (POL) je pomoćno računsko sredstvo koje služi za raspoređivanje općih troškova prema vrsti i mjestu nastanka.

Mjesta troškova u POL-u su:
- pomoćna mjesta izrade (razne radionice)
- glavna mjesta izrade (pogoni)
- uprava i prodaja – stručne službe tj. režija

U POL se unose samo opći troškovi; direktni se ne unose jer se mogu mjeriti po jedinici za razliku od općih.

POL mora sadržavati podatke o:
- raspodjeli općih (indirektnih) troškova na mjesta nastanka troškova
- međusobnom obračunu troškova između pojedinih mjesta troškova
- utvrđivanju ključeva za raspodjelu općih (indirektnih) troškova.

U POL-u se opći troškovi pomoću različitih mjerila raspoređuju na mjesta gdje su nastali; npr. električna energija prema potrošenim kvalitetama (prema brojilu), potrošak vode prema broju slavina ili broju zaposlenih...

Obračunski list plaća - sastoji se od bruto plaće, doprinosa iz plaće za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, dohotka, osobnog odbitka, premije osiguranja, porezne osnovice, poreza, prireza, iznosa za isplatu, doprinosa na plaću.